To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Zakątek 21
Forum rodziców i przyjaciół dzieci z zespołem Downa. Porady, wsparcie, wymiana poglądów... Zespół Downa to nie koniec świata. Zajrzyj do nas - zobaczysz, że świat ma wesołe pomarańczowe barwy, a zupełnie blisko są ludzie gotowi Cię wesprzeć.

Wczesne wspomaganie - Wczesne Wspomaganie Rozwoju w prawie

Kalinka - 2006-10-28, 11:45
Temat postu: Wczesne Wspomaganie Rozwoju w prawie
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 4 kwietnia 2005 r.
w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci


Na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141) zarządza się, co następuje:

§ 1.


Rozporządzenie określa warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, mającego na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, zwanego dalej "wczesnym wspomaganiem", w tym kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie, a także formy współpracy z rodziną dziecka.


§ 2.


Wczesne wspomaganie może by organizowane w przedszkolu i w szkole podstawowej, w tym w specjalnych, w ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, jeżeli mają one możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności dysponują środkami dydaktycznymi i sprzętem, niezbędnymi do prowadzenia wczesnego wspomagania.

§ 3.


1.Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o którym mowa w art. 71b ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwany dalej "zespołem", jest powoływany przez dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły, ośrodka lub poradni, wymienionych w § 2.
2.W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:
a)pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog;
b)psycholog;
c)logopeda;
d)inni specjaliści - w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.
3.Do zadań zespołu należy w szczególności:
a)ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działania w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;
b)nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb;
c)opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodzin indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka;
d)analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.
4.Pracę zespołu koordynuje dyrektor odpowiednio przedszkola, szkoły, ośrodka lub poradni, wymienionych w § 2, albo upoważniony przez niego nauczyciel.
5.Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania.

§ 4.


Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.
Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania s prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną .
W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.

§ 5.


Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.
Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor odpowiednio przedszkola, szkoły, ośrodka lub poradni, wymienionych w § 2, w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

§ 6.


Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez:

udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;
udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;
pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

§ 7.


Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Minister Edukacji Narodowej i Sportu: M. Sawicki


Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 134, poz.1426).

kabatka - 2008-05-19, 20:46

Niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne będą prowadzić rehabilitację dzieci niepełnosprawnych jeszcze przed rozpoczęciem przez nie nauki w szkole
Gazeta Prawna
Łukasz GuzaDyrektor prywatnej poradni będzie mógł powołać zespół wczesnego wspomagania, w skład którego wejdzie m.in. psycholog, logopeda oraz pedagog posiadający kwalifikacje do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Tak wynika z projektu rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Dotychczas zespoły takie powadziły wyłącznie publiczne placówki oświatowe (w tym szkoły i przedszkola). Jednak ustawa z 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 80, poz. 542) przyznała takie prawo także prywatnym poradniom psychologiczno-pedagogicznym. Aby mogły prowadzić taką działalność, resort oświaty musiał dodatkowo przygotować zmianę przepisów wykonawczych.

Po wejściu w życie rozporządzenia zespoły wczesnego wspomagania w prywatnych poradniach będą mogły m.in. przygotowywać we współpracy z rodzicami indywidualne plany rozwoju dziecka oraz nawiązywać współpracę z zakładami opieki zdrowotnej lub ośrodkami pomocy społecznej w celu zapewnienia podopiecznym rehabilitacji lub terapii. W placówce tej rodzice uzyskają instrukcje i porady dotyczące pracy z dzieckiem oraz pomoc w przystosowaniu warunków domowych do potrzeb dziecka.

Zajęcia w zespołach prowadzonych przez prywatne placówki będą trwały od 4 do 8 godz. w miesiącu, czyli tyle samo, ile w placówkach publicznych. Rodzice powinni pamiętać, że zajęcia z dziećmi poniżej trzech lat będą mogły być prowadzone w domu.

Rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

:arrow: źródełko

^^^^^^^

Słyszeliście może o programie :arrow: „Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie”?
:arrow: Tutaj można poczytać o wnioskach z realizacji tego programu.

sylpa - 2008-05-20, 15:00

kabatka napisał/a:

Słyszeliście może o programie :arrow: „Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie”?
:arrow: Tutaj można poczytać o wnioskach z realizacji tego programu.


W programie tym, w skrócie nazywanym u nas w poradni WWKSC brała udział Patrycja przez poprzednie 2 lata.
Niestety na ten rok programu, (przynajmniej u nas) NFZ nie przedłużył, a szkoda.

Nowe wiadomości wyglądają zachęcająco :tak:

aneta jula - 2008-11-22, 23:39

Mam pytanie odnośnie poradni psychologiczno-pedagogicznej. W mojej miejscowości jest owszem taka poradnia, ale powiedziano mi, że na teraz nie ma wolnych miejsc i muszę czekać w kolejce aż zwolni się miejsce. Słyszałam, że tak nie mogą zrobić.
Czy może ktoś się orientuje jak to jest?
Złożyłam wnisek i tam leży, ale co dalej? Teraz na zajęcia jeżdżę około 40 km, a tak byłoby na miejscu.

Ewka - 2009-03-25, 18:12

Kochani, niech mi ktoś mądry powie, czy organizacja wczesnego wspomagania jest dobrą wolą czy obowiązkiem gminy? Ustawa dotycząca organizacji wczesnego wspomagania tego nie precyzuje. Znalazłam twyjaśnienie, że jest to ZADANIE jednostki samorządu terytorialnego http://www.cmppp.edu.pl/f...20spotkania.pdf
ale nic poza tym.
Intryguje mnie to, gdyż dziś na spotkaniu z przedstawicielem nadzoru pedagogicznego powiedziano rodzicom, że powinniśmy się bardzo cieszyć z wczesnego (rodzice mieli różne uwagi co do formy prowadzenia tego wczesnego ) itd., gdzyz to nie jest obowiązkiem gminy/powiatu tylko DOBRA WOLA.
Niech mi to ktoś wyjaśni....
pozdrawiam ewa

beticz - 2009-12-03, 11:24

Czy na WWR można chodzić do dwóch ośrodków, czy tylko z jednego można korzystać. Chcę zadzwonić w inne miejsce i nie wiem czy nie dostanę po łbie ;-)
Iga - 2009-12-03, 11:25

Podobno nie, ale podobno niektórzy korzystają z 2 ośrodków :-)
Grażyna O. - 2009-12-03, 15:51

My korzystaliśmy w 2 miejscach, ale miałam zgodę kuratorium.
1 - OERW - w części finansowany ze stowarzyszenia
2 - szkoła specjalna - finansowana z oświaty

Megi - 2009-12-04, 00:12

beticz napisał/a:
Czy na WWR można chodzić do dwóch ośrodków, czy tylko z jednego można korzystać. Chcę zadzwonić w inne miejsce i nie wiem czy nie dostanę po łbie ;-)

Droga Beatko, w naszym mieście nie można korzystać z dwóch ośrodków. Miejski Zarząd Oświaty przyznaje tylko 4 godziny na miesiąc ( dostałaś taką informacje na piśmie) i z tylu możesz skorzystać. Możliwe ,że znalazłyby się dodatkowe pieniążki, gdyby duuuużo rodziców dzieci niepełnosprawnych podpisało taką prośbę-petycję wystosowaną do oświaty.
Ja osobiście musiałam napisać pismo do przedszkola, że rezygnuję z ich usług na rzecz innego ośrodka, co dokładnie jeszcze w tym samym miesiącu ( co ja mówię- dniu! ) zostało zatwierdzone i przepadły nam wszystkie zaplanowane zajęcia.

beticz - 2009-12-04, 07:11

ooo, no cóż to nawet nie dzwonię :-(
romaya - 2010-01-11, 15:35

Nie wiem, czy to dobry wątek, ale innego nie udało mi się znaleźć. Wertując prasę dzieciową, natknęłam się na ogłoszenie "reklamujące" wczesne wspomaganie. Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego prowadzi projekt propagujący wczesne wspomaganie i oferuje pomoc związaną z tym zagadnieniem. Więcej tu
nefre - 2010-01-12, 13:42

Megi napisał/a:
[Miejski Zarząd Oświaty przyznaje tylko 4 godziny na miesiąc ( dostałaś taką informacje na piśmie) i z tylu możesz skorzystać.


4 - 8 godzin miesięcznie, czyli 1 - 2 godzin tygodniowo :tak:

Myśmy do tej pory mieli godzinę WWR (w tym dwa zajęcia po pół godziny: rehabilitacja i psycholog), a dziś zadzwoniła pani z ośrodka, że może dodać Natusiowi dodatkowo drugą godzinę (w tym dwa zajęcia po pół godziny z logopedą i pedagogiem) :spoko:

Manu - 2010-03-10, 22:23

Dziewczyny a czy jak się nie ma z PPP zaświadczenia o kształceniu specjalnym to nie można chodzićna WWR Hanusia nie dostała bo może iść do przedszkola masowego,a nie chcielibyśmy przerywać naszych zajęć ,i nie wiem co robić . :-(
Alicja - 2010-03-11, 09:31

To Ty się Manu zdecyduj,masz dziecko niepełnosprawne czy nie? ;-)
Jest z nami na forum ganna,która zapewne udzieli Ci porady z pierwszej ręki.

Marzenia - 2010-09-02, 16:23

Staramy się w PPP o otrzymanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Złożyłam w PPP stosowne podanie, dołaczyłam zaświadczenie od lekarza, ubiegłoroczną diagnozę córki z PCT w Koszalinie, diagnozę logopeyczną, opinię rehabilitantów z turnusów myślałam, że w ten sposób przyśpieszę termin wydania Orzeczenia (na poniedziałek 6 września mamy już wyznaczone 1 zajęcia z WWR w OREW-ie) a tu niespodzianka dzisiaj dostałam telefon z prośbą o ustalenia terminu badania diagnostycznego naszego dziecka w naszym domu. :wow: jestem zaskoczona i mam pytanie:
- czy ktoś z zakątkowiczów doświadczył już tego, by Poradnia Pedegogiczno-Psychologiczna w celu wydania Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego wykonywała badanie diagnostyczne poza miejscem swojej Poradni - w domu rodzinnym dziecka?
PS
Nadmieniam, iż Ania nie jest dzieckiem leżącym, nie mogacym przybyc na badanie do poradni.
Cytat:
Co jest wymagane przy staraniu się o otrzymanie opinii o potrzebie
wczesnego wspomagania rozwoju?
Aby zespół orzekający działający w danej poradni mógł rozpatrzyć, czy zachodzi potrzeba
wydania ww. opinii, dziecko musi mieć wykonane badania psychologiczno-pedagogicznologopedyczne.
Zostaną one wykonane w poradni (w poradni publicznej – nieodpłatnie).
Dodatkowo rodzice lub prawni opiekunowie dziecka muszą dostarczyć do poradni
następujące dokumenty:
 zaświadczenie lekarskie na specjalnym druku (otrzymają druk w poradni),
 opinię przedszkola, jeśli dziecko uczęszcza do niego,
 wniosek rodziców o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
(odpowiedni druk otrzymają w poradni).Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group