FB Portal   Downoteka   "Nowe" forum   Użytkownicy   Statystyki   Profil Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości Zaloguj


Poprzedni temat «» Następny temat
Ulga rehabilitacyjna
Autor Wiadomość
kabatka 
admin
Założyciel forum i Stowarzyszenia "Zakątek 21"


Pomogła: 1 raz
Wiek: 44
Dołączyła: 28 Wrz 2006
Posty: 14634
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2006-10-12, 11:18   Ulga rehabilitacyjna

To jeden z istotniejszych punktów rozliczeń naszych PIT-ów za dany rok. Ponieważ mamy już październik, może warto przejrzeć papiery i ewentualnie skompletować te potrzebne.

Ulga rehabilitacyjna

W roku 2006 możliwe jest dokonanie odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Kto

Warunkiem odliczenia wydatków jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:
orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Z ulgi mogą skorzystać również podatnicy, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe - jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty limitu 9120 zł.

Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna
Opłacenie przewodników - 2280 zł
Utrzymanie psa przewodnika - 2280 zł
Leki zalecone przez specjalistę - nadwyżka ponad 100zł/m-c
Używanie samochodu osobowego - 2280 zł

Ulga dla opiekuna – limit dochodu niepełnosprawnego - 9120 zł

Na co

Odliczeniu podlegają wydatki na:
1. adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
2. przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
3. zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,
4. zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
5. odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
6. odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
7. opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
8. utrzymanie przez osoby niewidome I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, psa przewodnika.
9. opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
10. opłacenie tłumacza języka migowego,
11. kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia,
12. leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą limitu, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo),
13. odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
13.1. osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,
13.2. osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż wymienione w p.13.1,
14. używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne,
15. odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
15.1. na turnusie rehabilitacyjnym,
15.2. w zakładach, o których mowa w pkt 6,
15.3. na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt 11.

UWAGA! Wyjątki

Wydatki powyższe podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) w całości ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie. Na przykład jeżeli wydatek 2'000 zł dofinansowano w kwocie 1'200 zł, wówczas odliczyć można 800 zł.


Dokumenty

Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, z wyjątkiem wydatków, o których mowa w pkt 7, 8 i 14, na których poniesienie nie potrzeba żadnych dokumentów. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że przewodnicy osób niewidomych obowiązani są rozliczyć podatek dochodowy od wynagrodzeń uzyskanych z tytułu usług świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych.

Niepełnosprawny może zostać poproszony o wskazanie osoby, którą zatrudniali jako przewodnika. Jeżeli przewodnik nie rozliczył podatku dochodowego i chcąc uniknąć odpowiedzialności zezna w urzędzie skarbowym, że nie otrzymał żadnych pieniędzy, wówczas urząd skarbowy uzna najpewniej, że niepełnosprawny nie poniósł wydatku podlegającego odliczeniu i że odliczenie mu nie przysługiwało. Może warto pobierać zatem od przewodnika pokwitowania wypłaconych mu kwot?

Brak obowiązku dokumentowania wydatków podlegających odliczeniu nie oznacza, że podatnik może odliczyć kwotę, której faktycznie nie wydał.

UWAGA! Przypadki szczególne

Możliwe jest odliczenie wydatków na zakup peruki, np. w przypadku chorób nowotworowych, przy których leczeniu może nastąpić łysienie.

Zakup sprzętu komputerowego ze specjalistycznym oprogramowaniem może podlegać odliczeniu w przypadku upośledzenia narządów ruchu czy wzroku.

Można odliczyć zakup łóżka rehabilitacyjnego, aparatu słuchowego i jego serwis, aparatu do kąpieli leczniczych, fotela czy łóżka z masażem, lamp do naświetlania, obuwia zdrowotnego, ciśnieniomierza, czy protezy - w części nie sfinansowanej np. przez NFZ i według wskazań lekarza.

Szczepienia ochronne nie stanowią wydatków na cele rehabilitacyjne, chyba że stanowią nieodłączny element umożliwiający codzienną egzystencję w świetle stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

Niezbędne jest posiadanie własnego samochodu by odliczyć ulgę z tytułu jego używania. Nie wystarczy pożyczać samochodu od rodziny. Nie można odliczyć wydatku na nabywcie samochodu.

Jeżeli małżonkowie są współwłaścicielami samochodu, każdemu z nich przysługuje prawo do ulgi z tytułu używania samochodu, gdy sami są niepełnosprawni, i gdy na ich utrzymaniu pozostaje dziecko niepełnosprawne.


:arrow: źródełko - www.pit.pl/roczne

:arrow: Ministerstow Finansów - Ulga rehabilitacyjna (format *.pdf)
 
 
kabatka 
admin
Założyciel forum i Stowarzyszenia "Zakątek 21"


Pomogła: 1 raz
Wiek: 44
Dołączyła: 28 Wrz 2006
Posty: 14634
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2006-11-25, 12:45   

Ulga rehabilitacyjna: Dokumentowanie wydatków w związku z dowozem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne

Pytanie: Nie ma obowiązku dokumentowania wydatków poniesionych dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Czy to oznacza, że urząd skarbowy nie będzie weryfikował kwot wpisanych w zeznaniu?


Odpowiedź: Jeżeli wysokość wydatków wzbudzi wątpliwości urzędnika, prawdopodobnie będzie on dążył do ich wyjaśnienia. Dla własnego dobra należy zadbać o odpowiednie udokumentowanie okoliczności, w których następowało wykorzystanie samochodu. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie formułuje takiego wymogu wprost. To jednak podatnik będzie zobowiązany wykazać, że do ulgi jest uprawniony. Nie budzi wątpliwości, w jaki sposób dokumentować niepełnosprawność czy fakt posiadania samochodu. Ale nie jest jasne, jak udokumentować fakt używania tego samochodu w określonym celu - ustawa nie nakłada na podatników szczególnych wymogów w tym zakresie. Wystarczy więc, że podatnik uprawdopodobni okoliczności korzystania z samochodu (a uprawdopodobni nie znaczy udowodni). Wystarczające wobec tego będą skierowania na zabiegi, uzupełnione o samodzielne sporządzone zestawienia wyjazdów, lub zestawienie zabiegów sporządzone przez instytucję, której się one odbywały itp. Nie zaszkodzi np. posiadanie zbiorczego obliczenia odległości przejechanych na zabiegi w trakcie roku. Każda notatka, dokument, oświadczenie mogą okazać się pomocne - dlatego na bieżąco należy te dokumenty gromadzić, lub w razie potrzeby - odtworzyć.

:arrow: źródełko
 
 
kabatka 
admin
Założyciel forum i Stowarzyszenia "Zakątek 21"


Pomogła: 1 raz
Wiek: 44
Dołączyła: 28 Wrz 2006
Posty: 14634
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2006-12-09, 19:28   

Przykładowe zakupy, które można odliczyć bądź nie w ramach ulgi rehabilitacyjnej wraz z decyzją właściwego urzędu skarbowego.

źródło: Gazeta Prawna

Kliknij na obrazek, aby powiekszyć.

 
 
GRADKA12 
nawijacz

Wiek: 44
Dołączyła: 26 Paź 2006
Posty: 863
Skąd: legnica
Wysłany: 2006-12-10, 10:29   

Ja Michałka wożę na rehabilitacje do W-wia (150 km w obie strony), więc poprosiłam w ośrodku o zaświadczenie, że faktycznie dwa razy w tygodniu w 2006 roku jezdzimy na reh.
W legnickim US czepiają się wszystkiego, więc lepiej mieć "podkładkę".
_________________
MAMA MICHAŁKA 25.05.2005 zD, Dominika i Bartosza
 
 
Ewelina 
nawijacz


Wiek: 43
Dołączyła: 02 Paź 2006
Posty: 797
Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 2007-01-10, 11:59   ROZLICZENIA Ulga Rehabilitacyjna

Wydatki na leki można odliczać także w zeznaniu za 2006 rok

Podatnicy z orzeczonym stopniem niepełnosprawności nadal będą mogli w rozliczeniu za 2006 rok odliczyć wydatki na zakup leków.Wielu podatników obawia się, że w związku z likwidacją kolejnych ulg zmienią się zasady odliczania wydatków na leki. Tymczasem są one takie, jak w ubiegłym roku i nadal przysługują osobom, które mają prawo do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej.

Warunki, na jakich korzystanie z tego odliczenia jest możliwe, określa ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Z jej przepisów wynika, że odliczeniu od dochodu podlegają wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Aby być uznanym za osobę niepełnosprawną, należy posiadać orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednej z grup niepełnosprawności lub decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub decyzję przyznającą rentę szkoleniową, albo, w przypadku osób, które nie ukończyły 16 lat, orzeczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności.

Odliczenie będzie przysługiwało osobie niepełnosprawnej, w stosunku do której lekarz stwierdzi, że leki powinna stosować stale lub czasowo.

Odliczenia mogą dokonać nie tylko osoby niepełnosprawne, ale też podatnicy, na utrzymaniu których znajdują się niepełnosprawni. W konsekwencji ulga na zakup leków będzie możliwa, gdy podatnik utrzymuje niepełnosprawnego współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodziców współmałżonka, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięcia lub synową.

Odliczając wydatki na leki, nie będzie można odliczyć wszystkich wydanych kwot. Ulga na leki jest limitowana. Odliczenie od dochodu części wydatków niepełnosprawnego na leki jest możliwe, gdy wydatki przekraczały w danym miesiącu 100 zł. Ulga obejmuje tylko różnicę (nadwyżkę) między kwotą 100 zł a wydatkami poniesionymi w danym miesiącu. Odliczana więc będzie tylko nadwyżka ponad 100 zł. Dowodem potwierdzającym zakup leków jest rachunek lub faktura z apteki.

Wydatki na zakup leków nie mogą też być sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków NFZ, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Nie mogą też zostać zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane, odliczeniu podlega jedynie różnica między poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną lub zwróconą podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

100 złotych muszą przekroczyć miesięczne wydatki na leki, aby skorzystać z ulgi

:arrow: źródło: Gazeta Prawna
_________________
" Wszyscy jesteśmy aniołami z jednym skrzydłem, możemy latać wtedy gdy obejmiemy drugiego człowieka"
___________________
mama Hani 23.03.2007 i Madzi -Aniołka z ZD ( 23.11.2004-26.02.2006)
 
 
Witek 
mruczek


Wiek: 48
Dołączył: 04 Paź 2006
Posty: 147
Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2007-02-22, 11:28   

Kabatka napisała
"Jeżeli małżonkowie są współwłaścicielami samochodu, każdemu z nich przysługuje prawo do ulgi z tytułu używania samochodu, gdy sami są niepełnosprawni, i gdy na ich utrzymaniu pozostaje dziecko niepełnosprawne"

W naszym urzędzie skarbowym twierdzą, że ta ulga (w sytuacji, gdy dotyczy dziecka) przysługuje na dziecko i nawet gdy oboje małżonkowie są współwłaścicielami samochodu", to ulga przysługuje tylko raz a nie jak napisała Kabatka każdemu z małżonków, co nam się oczywiście nie podoba ;/ . Skąd masz Kabatko taką informację? W linkach, które podałaś ich nie znalazłem.
_________________
Agatka 12 lat z zD; Janek 9 lat
olgakomorowska.pl
 
 
kabatka 
admin
Założyciel forum i Stowarzyszenia "Zakątek 21"


Pomogła: 1 raz
Wiek: 44
Dołączyła: 28 Wrz 2006
Posty: 14634
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2007-02-22, 11:41   

Witku,
tak było napisane w linku, który podałam. Teraz niestety została podmieniona strona i już nie ma tej informacji :-?

___________________

Znalazłam - tylko że teraz jest to pod 2005 r. jako archiwum - wcześniej tak nie było :-?
Ten cytat jest :arrow: tutaj>>> (na samym dole).
A o uldze rehabilitacyjnej w 2006 r. teraz na tej stronie :arrow: jest tu.
_________________
Monika, mama anielskiego Kubuli z zD (ur. 18.09.2005 - zm. 31.07.2006) , Ninki (ur. 16.02.2010 r.) i Lilki (ur. 4.02.2014 r.)
 
 
Aśka 
złotousty


Wiek: 42
Dołączyła: 02 Paź 2006
Posty: 5409
Skąd: lubelskie
Wysłany: 2007-02-23, 14:05   

:brawo: Monia - nic w przyrodzie nie ginie ;-)
_________________
Aśka, mama Martynki (2002) z zD, Mikołaja (2005) i Maciusia (2011)
 
 
Witek 
mruczek


Wiek: 48
Dołączył: 04 Paź 2006
Posty: 147
Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2007-03-24, 17:57   

Powyższy post pisała moja żona Olga.
Też się trochę zdziwiłem jak czytałem bo dostałem rozdwojenia jaźni :shock:

Sporo czasu dzisiaj poświeciliśmy dyskusje z US w temacie, czy jeśli małżonkowie są współwłaścicielami samochodu to, czy każdy z nich może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w kwocie 2 280 zł (czyli 2 x 2280 zł). Kolejni urzędnicy tłumaczyli z uporem maniaka, że ulga jest przypisana do dziecka i tylko jeden małżonek może skorzystać z ulgi. Nie potrafili (może nie chcieli) wskazać zapisów w ustawie, które potwierdzały by ich twierdzenia. :] Skierujemy oficjalne zapytanie do US i zobaczymy co odpowiedzą.

Natomiast dowiedziałem się dwóch istotnych rzeczy:
1) Jeśli nie mają racji to mogę w przyszłości skorygować zeznanie i to także przeszłe zeznania do 5 lat wstecz.
2) Jeśli w rodzinie jest np. dwoje dzieci niepełnosprawnych to można skorzystać z ulgi w podwójnej wysokości (nieważne, ile jest samochodów).
_________________
Agatka 12 lat z zD; Janek 9 lat
olgakomorowska.pl
 
 
Kalinka 
nawijacz


Pomogła: 1 raz
Dołączyła: 02 Paź 2006
Posty: 1037
Wysłany: 2007-03-24, 19:59   

Witek, jesteś pewien tego, że jesli w rodzinie jest dwoje dzieci niepwłnosprawnych to można skorzystać z ulgi podwójnej. Podaj mi jak nasz jakąś podstawe prawną.

Hmm.... a jak troje dzieciaków niepełnosprawnych to można potrójnie :?:
_________________
Kala 16 lat, Kasia 15 lat i reszta towarzystwa
 
 
Witek 
mruczek


Wiek: 48
Dołączył: 04 Paź 2006
Posty: 147
Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2007-03-24, 21:03   

Czy w kontekście US można być pewnym czegokolwiek w Polsce???? :?:
Dobre 10 minut męczyłem Panią z Izby Skarbowej w Warszawie, że jak jesteśmy współwłaścicielami samochodu to każdy z małżonków może odliczyć ulgę. Pani na to że nie, bo ulga jest przypisana do osoby niepełnosprawnej (dziecka niepełnosprawnego) zgodnie z art 26 ust 1 pkt 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. A ja na to jak będę miał 2 dzieci niepełnosprawnych i jeden samochód to mogę dwa razy odliczyć, Pani zdecydowanie TAK. Zgodnie z taką interpretacją, to jak jest troje dzieci niepełnosprawnych w rodzinie to przysługuje 3*2280 zł. :-D
Proponuję: ty zapytaj czy możesz potroić, ja zapytam czy mogę podwoić?

Dzwoniliśmy w tej sprawie do kilku urzędów i zawsze urzędnicy mówili, że ulga jest przypisana do dziecka, więc masz większą szansę na pozytywną dla Ciebie interpretację.
Czytając literalnie ustawę to to zgodnie z zasadami logiki i języka polskiego powinni mi uznać podwójne odliczenie (w przypadku, gdy małżonkowie są współwłaścicielami samochodu).
Jeśli w Twojej rodzinie samochód jest współwłasnością to ja bym spróbował powalczyć o SZEŚĆ RAZY 2280 zł odliczenia. Ty jako podatnik i współwłaściciel samochodu mający na utrzymaniu troje dzieci odliczasz 3*2280 , małżonek będący podatnikiem i współwłaścicielem samochodu mający na utrzymaniu troje dzieci odlicza 3*2280zł. :-)

Podstawa prawna to art 26 ust 1 pkt 6 i ust 7a pkt 14 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
_________________
Agatka 12 lat z zD; Janek 9 lat
olgakomorowska.pl
 
 
Aśka 
złotousty


Wiek: 42
Dołączyła: 02 Paź 2006
Posty: 5409
Skąd: lubelskie
Wysłany: 2007-03-24, 23:07   

A to mi Witek dałeś do myślenia - ja też jestem współwłaścicielem auta :jupi:
A z tym skorygowaniem zeznania podatkowego do 5 lat wstecz, chyba skorzystam :prosze:
_________________
Aśka, mama Martynki (2002) z zD, Mikołaja (2005) i Maciusia (2011)
 
 
kabatka 
admin
Założyciel forum i Stowarzyszenia "Zakątek 21"


Pomogła: 1 raz
Wiek: 44
Dołączyła: 28 Wrz 2006
Posty: 14634
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2007-04-04, 08:17   

Fragment z dzisiejszej "Rzeczpospolitej":

Dwoje moich dzieci jest niepełnosprawnych. Dowożę je na zabiegi lecznicze własnym samochodem. Czy z racji ulgi z tego tytułu przysługują mi dwa limity?

Nie
Niestety, w takiej sytuacji będzie przysługiwał tylko jeden limit. Ustawa o PIT stanowi, że podstawę opodatkowania można zmniejszyć o wydatki poniesione naużywanie samochodu osobowego stanowiącego własność lub współwłasność osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa. Z ulgi tej może także skorzystać podatnik mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia. Odliczenie przysługuje, gdy samochód był wykorzystywany do przewozu osoby niepełnosprawnej na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Zgodnie z ustawą o PIT w roku podatkowym można odliczyć nie więcej niż2280zł. Oznacza to, że jedna osoba może w roku podatkowym dokonać odliczeń tylko w ramach jednego limitu. Potwierdza to interpretacja Urzędu Skarbowego w Busku-Zdroju z16 sierpnia 2004 r. (nr PD1/413-1/04).

A czy urząd zaakceptuje zeznanie, w którym z jednego limitu skorzystam ja, a z drugiego moja żona?

Raczej nie. Z udostępnionych na stronach internetowych Ministerstwa Finansów interpretacji urzędowych wynika, że limit jest wspólny dla obojga małżonków, bez względu na to, czy składają wspólne czy osobne zeznania. Trzeba jednak przyznać, że nie wynika to jednoznacznie z przepisów. Warto też zauważyć, że urzędy skarbowe w wydawanych pismach zawsze uzasadniały swoje stanowisko tym, że oboje małżonkowie używali tego samego samochodu. Być może zaakceptowałyby one odliczenie, gdyby każdy z małżonków posiadał własne auto.

:arrow: źródełko
_________________
Monika, mama anielskiego Kubuli z zD (ur. 18.09.2005 - zm. 31.07.2006) , Ninki (ur. 16.02.2010 r.) i Lilki (ur. 4.02.2014 r.)
 
 
Witek 
mruczek


Wiek: 48
Dołączył: 04 Paź 2006
Posty: 147
Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2007-04-04, 09:33   

Czyli klasyka w polskim wydaniu.
Urzędnicy z różnych urzędów ustnie wydają różne objaśnienia do obowiązujących przepisów. Istotne jest to, że takie ustne interpretacje (także objaśnienia w gazecie) nie są dla żadnego urzędu skarbowego wiążące. Jedyną wiążącą opinią jest pisemna odpowiedź urzędu skarbowego na skierowany przez podatnika do US "Wniosek o wydanie interpretacji podatkowej". Przy czym odpowiedź jednego US nie jest wiążąca dla drugiego US. Złożenie wniosku jest bezpłatne i US w ciągu 3 miesięcy zobowiązany jest odpowiedzieć.

W zapytaniu istotna jest forma, powinno zawierać następujące elementy:

Wniosek o wydanie interpretacji podatkowej
Na podstawie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (DZ.U.z 2005r nr 8, poz. 60) zwracam się z wnioskiem o udzielnie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w mojej indywidualnej sprawie.

Stan faktyczny sprawy
Tu opisujecie istotne dla zapytania fakty z waszej sytuacji

Pytanie
Tu zadajecie konkretne pytanie.

Na końcu konieczne jest oświadczenie:
"W sprawie przedstawionej nie toczy się ani postępowanie podatkowe, ani kontrola podatkowa, ani postępowanie przed sądem administracyjnym."

podpis podatnika

My złożyliśmy następujące :arrow: zapytanie

PS1.
"Wiążąca" w kontekście US oznacza, że w razie kontroli US uzna odliczenie za zgodne z przepisami.

PS2.
Przeczytałem po raz kolejny art. 26 ust. 1 pkt 6 i ust 7a pkt 14 i literalnie czytając przepisy doszedłem do wniosku, że:
1. w przypadku dwóch dzieci niepełnosprawnych maksymalna kwota odliczenia z tytułu użytkowania samochodu to 2280zł
2. jeśli każdy z małżonków jest właścicielem (współwłaścicielem) samochodu, to każdy może odliczyć do kwoty 2280zł
w praktyce to moja umiejętność czytania przepisów prawnych, znajomość zasad logiki nie ma żadnego znaczenia. Jedyna słuszna droga to zadać zapytanie i jak się uda to odliczyć.
Czy odpowiedź US będzie logiczna nie ma znaczenia.
_________________
Agatka 12 lat z zD; Janek 9 lat
olgakomorowska.pl
 
 
kabatka 
admin
Założyciel forum i Stowarzyszenia "Zakątek 21"


Pomogła: 1 raz
Wiek: 44
Dołączyła: 28 Wrz 2006
Posty: 14634
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2007-04-24, 08:06   

Inwalidzi nie muszą dokumentować wydatków na dojazdy na zabiegi
Izabela Lewandowska
źródło: Rzeczpospolita

Urzędy skarbowe bezprawnie żądają od inwalidów korzystających z odliczenia z racji używania samochodów osobowych do dojeżdżania na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne przedstawienia potwierdzeń tych wydatków

Chodzi o odliczenie przewidziane wart. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o PIT. Korzystać mogą z niego osoby zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa albo podatnicy mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa lub dziecko niepełnosprawne do lat 16.

Dzięki temu można pomniejszyć swój dochód objęty podatkiem dochodowym "do wysokości nieprzekraczającej 2280 zł". Takim sformułowaniem posługuje się wskazany przepis.

Niektóre urzędy skarbowe wyciągają z niego wniosek, że odliczenie to musi odpowiadać wysokości wydatków faktycznie poniesionych na ten cel. W konsekwencji - twierdzą -jeśli były one wyższe, odliczyć je można tylko do wysokości 2280zł. A skoro tak, to ich wysokość musi być udokumentowana. Niektóre urzędy sugerowały podatnikom, że powinni zapisywać wszystkie przejazdy na zabiegi rehabilitacyjno-lecznicze, a koszty wyliczać wedle stawek za kilometr przebiegu samochodu osobowego obowiązujących przy rozliczaniu delegacji pracowniczych. Takie rozumowanie jest błędne, a wymagania całkowicie bezpodstawne.

Obowiązek dokumentowania wydatków objętych ulgą rehabilitacyjną został bowiem w art.26 ust.7a ustawy o PIT całkowicie wyłączony m.in. w odniesieniu do wydatków naużywanie samochodu osobowego do przejazdów na niezbędne zabiegi rehabilitacyjno-lecznicze. A zatem fiskus jednoznacznie zrezygnował z obarczania niepełnosprawnych i ich bliskich obowiązkiem ewidencjonowania i dokumentowania wydatków. Żądanie takiej dokumentacji jest całkowicie bezpodstawne.

Trzeba jednak pamiętać, że to na osobie korzystającej z ulg i odliczeń ciąży obowiązek wykazania, że spełnia warunki, od których zależy prawo do nich. Warunkiem korzystania z tego odliczenia jest to, by samochód osobowy używany do przejazdów był własnością albo współwłasnością inwalidy lub osoby bliskiej, która go utrzymuje i z tego powodu korzysta z ulgi rehabilitacyjnej. Ten, kto nie ma samochodu, automatycznie z ulgi tej nie skorzysta. Co ważne, trzeba też wykazać, a przynajmniej uprawdopodobnić, że w danym roku faktycznie korzystało się z niezbędnych zabiegów rehabilitacyjno-leczniczych. Urząd skarbowy przekonać powinno np. skierowanie na zabiegi wystawione przez lekarza, jego zaświadczenie, że takie zabiegi były wykonywane, czy też rachunki za ich wykonanie.

:arrow: źródełko
___________

Co można odliczyć
Ulga rehabilitacyjna to jedna z ostatnich realnych możliwości znacznego obniżenia podatku wynikającego z rocznego zeznania. Może z niej skorzystać nie tylko niepełnosprawny, ale także podatnik, na którego utrzymaniu jest taka osoba. Odliczyć można między innymi wydatki na:
* adaptację i wyposażenie mieszkań stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
* zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych,
* odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
* kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.
_________________
Monika, mama anielskiego Kubuli z zD (ur. 18.09.2005 - zm. 31.07.2006) , Ninki (ur. 16.02.2010 r.) i Lilki (ur. 4.02.2014 r.)
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Theme xand created by spleen modified v0.4 by warna fixing Program do sklepu