To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Zakątek 21
Forum rodziców i przyjaciół dzieci z zespołem Downa. Porady, wsparcie, wymiana poglądów... Zespół Downa to nie koniec świata. Zajrzyj do nas - zobaczysz, że świat ma wesołe pomarańczowe barwy, a zupełnie blisko są ludzie gotowi Cię wesprzeć.

Dofinansowania i zasiłki - Dofinansowanie do komputera

Tuśka - 2014-10-31, 22:43

Możesz Ania i z procentów. :-D Sklep ci podzieli fakturę, na dwie kwoty. Albo się sam z fundacją rozliczy jak sklep znajomy.
aniak - 2014-11-07, 21:14

Udało nam się złożyć wniosek o dofinansowanie. Pani, która go przyjmowała tylko pobieżnie przejrzała. Jeśli nie odrzucą go z powodów formalnych, to postaram się wkleić "krok po kroku" jak taki wniosek wypełniać i co załatwiać, bo ja miałam wieeeele wątpliwości i pytań. I gdyby nie ogromna pomoc i cierpliwość djulii, to pewnie bym poległa. Wielkie dzięki :*
Teraz czekamy co odpowiedzą.

Grażyna O. - 2014-11-07, 21:18

Aniu z jakiego dofinansowania składałaś wniosek? Z likwidacji barier w komunikowaniu.
Ja też złożyłam wniosek na wiosnę, wpierw dostałam odpowiedź, że ze wzgledu na brak środków wnioski będą rozpatrywane w późniejszym terminie, a latem już napisali, że środków nie ma i dofinansowania nie będzie :nie:

aniak - 2014-11-07, 21:39

Grażyna O. napisał/a:
Aniu z jakiego dofinansowania składałaś wniosek? Z likwidacji barier w komunikowaniu.

Tak. Pani wniosek przyjęła, bo pewnie tak musi, nawet jak wie, ze pieniędzy nie ma. Także liczę się z odmową z tego powodu. Najwyżej w styczniu jeszcze raz ruszymy, ale już bez takich nerwów i szybciej :spoko:

szczepka22 - 2014-11-08, 10:51

Powiedzcie mi co trzeba dokładnie zrobić aby starać się np. o dofinansowanie do laptopa?Wystarczy tylko złożyć wniosek czy jakieś zlecenie od lekarza na taki sprzęt trzeba mieć?
aniak - 2014-11-08, 13:49

W samym wniosku są wykazane dokumenty jakie trzeba złożyć. TUTAJ wszystko jest opisane.
To czego tam nie znajdziesz, a na pewno jest ważne, to zaświadczenie od logopedy (wszystko jedno czy przedszkolnego czy z innej poradni do której dziecko chodzi) o dziecku, jego brakach, szansach i potrzebie wsparcia przez program logopedyczny i komputer.
Program musi być podany konkretny i tylko taki potem możesz kupić.

Ważne - oświadczenie o dochodach składają ci, którzy mają działalność, a ci, co zatrudnieni, to zaświadczenie z miejsca pracy.

Marzenia - 2014-11-08, 19:23

Zasady i procedury dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych

I. Warunki uzyskania dofinansowania

1. Wnioskodawca posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoważne.
2. Likwidacja barier jest uzasadniona potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności,
3. Wnioskodawca nie ma zaległości wobec Funduszu,
4. Wnioskodawca w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku nie był stroną umowy o dofinansowanie ze środków funduszu, która została rozwiązana z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy,
5. Wnioskodawca złoży w PCPR wniosek wraz załącznikami o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych procedur,
6. Wnioskodawca złoży w PCPR wniosek wraz załącznikami o dofinansowanie likwidacji barier technicznych się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszych procedur,
7. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli osoba niepełnosprawna w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku uzyskała odpowiednie na ten cel środki z PFRON, z wyjątkiem dofinansowania do zakupu komputera, o które nie mogą się ubiegać wnioskodawcy, którzy w okresie 5 lat otrzymali dofinansowanie ze środków PFRON na zakup komputera.
8. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów poniesionych przed przyznaniem dofinansowania i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

II. Wymagane dokumenty

1. Kompletnie wypełniony wniosek wraz z uzasadnieniem
2. Do wniosku należy dołączyć:
1. Kopię orzeczenia o niepełnosprawności o którym mowa w pkt. I ust. 1 procedury,
2. Zaświadczenie lekarskie uzasadniające potrzebę likwidacji bariery w odniesieniu do niepełnosprawności
3. Uwierzytelnione pełnomocnictwo lub kserokopia postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego,
4. W przypadku dzieci i młodzieży, opinię psychologa, pedagoga, logopedy lub wychowawcy o potrzebach dziecka i możliwości rozwoju, rehabilitacji poprzez korzystanie z wnioskowanego sprzętu, w tym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania (w przypadku ubieganie się o likwidacje barier w komunikowaniu się)
5. Zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o pobieraniu nauki, (w przypadku ubieganie się o likwidacje barier w komunikowaniu się)
6. kopie dokumentów potwierdzające wysokość osiąganych dochodów Wnioskodawcy oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, osiągniętych za okres trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku
7. Ofertę cenową wnioskowanych urządzeń lub sprzętu.


III. Wysokość dofinansowania

1.Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia , nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia,

IV. Zasady przyznawania dofinansowania

1.Każdy wniosek jest rozpatrywany w sposób indywidualny z uwzględnieniem indywidualnych uwarunkowań psychofizycznych osoby niepełnosprawnej, która będzie korzystała ze sprzętu, jej potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz faktycznej możliwości osiągnięcia celów wyżej wymienionego zadania przez osobę korzystającą z wnioskowanego sprzętu.

2.Dofinansowania do zakupu komputera w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się udziela się w pierwszej kolejności z uwzględnieniem zapisu pkt. 1:

1.dzieciom od 10 roku życia i młodzieży uczącej się,
2.osobom niepełnosprawnym w znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku produkcyjnym,
3.osobom niepełnosprawnym w umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w wieku produkcyjnym,


V. Tryb postępowania

1. Zasady ogólne

1)Pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za realizację poszczególnych etapów procesu rozpatrywania i realizacji wniosku:
1.są niezależni co do treści swoich opinii, zobowiązani są spełniać swoje funkcje zgodnie z prawem i obowiązującymi zasadami, sumiennie, sprawnie, dokładnie i bezstronnie,
2. zobowiązani są do wyłączenia się od rozpatrywania sprawy, która dotyczy ich osobiście, ich małżonków, wstępnych albo zstępnych, rodzeństwa, powinowatych w tej samej linii albo stopniu, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz ich małżonków, a także w każdym innym przypadku zaistnienia okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do ich bezstronności,
3. zobowiązani są do ochrony danych osobowych przekazanych przez wnioskodawców.

2)Dokumenty dostarczane do Centrum przez wnioskodawcę, muszą być rejestrowane w dzienniku korespondencji.

3)Prawidłowo zaadresowana korespondencja do wnioskodawcy, która pomimo dwukrotnego awizowania nie zostanie odebrana, uznawana jest za doręczoną.

4)Podstawą decyzji o przyznaniu osobie niepełnosprawnej dofinansowania jest wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami

5) Za kompletny wniosek uważa się wniosek zawierający wszystkie wymagane dane wraz z kompletem wymaganych załączników.

6) Podstawą podjęcia decyzji w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej dofinansowania są informacje aktualne na dzień złożenia wniosku, z wyjątkiem wniosków wnioskodawców zobowiązanych do uzupełnienia lub korekty danych – w tym przypadku podstawą podjęcia decyzji w sprawie przyznania dofinansowania są informacje aktualne na dzień uzupełnienia wniosku.

7) Wnioskodawca może występować przez pełnomocnika, ustanowionego na podstawie pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie

8) Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić bezzwłocznie do PCPR informacje o wszelkich zmianach, dotyczących danych zawartych we wniosku oraz mających wpływ na realizację umowy np. o zmianie nazwiska, adresu zamieszkania, utracie przedmiotu dofinansowania,.

9) Wnioskodawca jest zobowiązany do:


1.wykorzystania środków dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem,
2.umożliwienia pracownikom PCPR przeprowadzenia kontroli,
3.przekazywania na każde wezwanie PCPR informacji dotyczących efektów udzielonego wsparcia.

2. Tryb rozpatrywania wniosków

1) Rejestracja wniosku przez pracownika kancelarii ogólnej PCPR w dzienniku korespondencji,

2) Rejestracja wniosku przez pracownika merytorycznego Zespołu ds. realizacji programów PFRON,

3) Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku

3) Ocena formalna wniosku:

1.pracownik merytoryczny sprawdza:
- czy wniosek został złożony we właściwej instytucji,
- czy wniosek został sporządzony na obowiązującym formularzu,
- czy wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie,
- czy wniosek jest kompletny,
- czy wypełniono wszystkie wymagane pola we wniosku i złożono wymagane załączniki,

i w terminie 10 dni informuje wnioskodawcę na piśmie o występujących we wniosku uchybieniach,

1) w przypadku wystąpienia uchybień we wniosku, wnioskodawca zobowiązany jest usunąć uchybienia w terminie do 30 dni od daty wezwania do ich usunięcia. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Prawidłowo zaadresowana korespondencja do wnioskodawcy, która pomimo dwukrotnego awizowania nie została odebrana, uznana jest za doręczoną.

2) w przypadku gdy pracownik merytoryczny poweźmie wątpliwość co do danych we wniosku o dofinansowanie, w szczególności co do wysokości dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, które mają wpływ na przyznanie dofinansowania, wzywa wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów. PCPR w wezwaniu określa termin złożenia wyjaśnień, nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania przez wnioskodawcę.

4) Ocena merytoryczna wniosku:


1.wnioski kompletne, które przeszły pozytywnie ocenę formalną zostają przekazane do oceny merytorycznej przez komisję ds. rozpatrywania wniosków,
2.komisja analizuje wnioski pod względem zgodności z kryteriami uprawniającymi do dofinansowania,

5) Pracownik merytoryczny zaprasza wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania osoby niepełnosprawnej do siedziby PCPR na podpisanie umowy.

6) Pracownik merytoryczny na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę faktur i rachunków, dokonuje rozliczenia zadania.

7) Po dokonaniu ostatecznego rozliczenia dofinansowania, pracownik merytoryczny informuje wnioskodawcę o sposobie rozliczenia zadania.VI. Informacje dodatkowe

1. Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tych barier powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie,
2.Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.
3.Z dofinansowania do zakupu sprzętu AGD mogą korzystać wyłącznie osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu ruchu lub wzroku, mieszkające samotnie lub z inną osobą niepełnosprawną, bądź samotnie wychowujące niepełnoletnie dzieci.
4.Wnioski można składać w godzinach urzędowania PCPR w każdym czasie.

grażyna - 2014-11-09, 14:46

aniak napisał/a:
...Ważne - oświadczenie o dochodach składają ci, którzy mają działalność, a ci, co zatrudnieni, to zaświadczenie z miejsca pracy.

To już chyba zależy od urzędu. Przy okazji wszelkich wniosków do PCPR zawsze składam oświadczenie o dochodach.

aniak - 2014-11-09, 20:48

grażyna napisał/a:
aniak napisał/a:
...Ważne - oświadczenie o dochodach składają ci, którzy mają działalność, a ci, co zatrudnieni, to zaświadczenie z miejsca pracy.

To już chyba zależy od urzędu. Przy okazji wszelkich wniosków do PCPR zawsze składam oświadczenie o dochodach.

A to tego nie wiedziałam. U mnie jak wyżej.

BeataR - 2014-11-12, 13:09

aniak napisał/a:
Udało nam się złożyć wniosek o dofinansowanie. Pani, która go przyjmowała tylko pobieżnie przejrzała. Jeśli nie odrzucą go z powodów formalnych, to postaram się wkleić "krok po kroku" jak taki wniosek wypełniać i co załatwiać, bo ja miałam wieeeele wątpliwości i pytań. I gdyby nie ogromna pomoc i cierpliwość djulii, to pewnie bym poległa. Wielkie dzięki :*
Teraz czekamy co odpowiedzą.


Jakbyś czytała w moich myślach, ale bałam się zapytać :oops:

Ale z tym wiekiem (od 10 lat) to się nie łapiemy :-(

aniak - 2014-11-12, 17:37

Ale na Zakątku są dzieciaki, którym przyznano dofinansowanie, a jeszcze im do 10 brakuje.
Trzeba być dobrej myśli.

iwi - 2014-11-12, 19:11

Igor dostał dofinansowanie na komputer stacjonarny z PFRON-u jak miał 4 lata.
Wniosek składałam w kwietniu, gdzie pani przyjmująca mówiła mi, że kasy brak i szans raczej też.
(Miałam zaświadczenie od logopedy i psychologa, że dziecko bardzo ładnie i chętnie pracuje na programach komputerowych, że lepiej się skupia, ładnie powtarza i że w ogóle jest dzięki temu szansa na mowę i porozumiewanie się z otoczeniem.)
A na początku grudnia telefon i decyzja na tak.
A za jakieś niecałe dwa lata przy okazji dopytywania o turnusy, pani pytała czy nie chcemy komputera, bo mają pieniążki, a chętnych brak.

Także warto składać wniosek nawet teraz. Jak im jakaś kasa została, to w grudniu muszą się z niej rozliczyć. A najlepiej wydać, żeby nie oddawać. Więc może się jeszcze udać dostać dofinansowanie.

Marzenia - 2014-11-12, 20:18

Iwonko masz rację zawsze warto próbować, nigdy nie jest do końca wiadomo ile PCPR-y mają pieniędzy i ile jest złożonych wniosków. Trzeba liczyć na szczęście.

My w ubiegłym roku składaliśmy 2 wnioski mamy dwójkę dzieci niepełnosprawnych: na komputer dla Ani lat 7 - Ania nie mówi, ma niedosłuch (likwidacja barier w komunikowani się, miałam zaświadczenia od logopedy, pedagoga i lekarza ) i Piotra ucznia szkoły policealnej w SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej na kierunku Tyfloinformatyk (gdzie uczy się zawodu i nauka jest wyłącznie na komputerze, nie maja tam zeszytów) Piotr z Orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności O-4 (w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"-moduł I Obszar B1 w/s zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób słabowidzących i niestety dostaliśmy dwie negatywne odpowiedzi na nasze wnioski. U Ani nie przyznano komputera z uwagi na niewystarczające środki finansowe, PCPR tłumaczył się, że zrealizował wyłącznie najbardziej pilne wnioski dotyczące likwidacji barier architektonicznych i technicznych, które dotyczyły zwiększenia samodzielności osób niepełnosprawnych. U Piotra zaś zaświadczenie od okulisty im się nie podobało, mimo, że i tak to zaświadczenie w niczym nie powinno decydować ale dla nich był to argument - Szczerze mówiąc nawet się tego nie spodziewałam, że Piotr nie dostanie komputera. Było to dla nas wielkim zaskoczeniem. Dla osoby niewidomej komputer jest protezą wzroku, nie można dobrze funkcjonować bez protezy, okna na świat. Odwołaliśmy się od decyzji PCPR. Nic to nie dało. Napisałam skargę do Ministra Pracy i Polityki Społecznej ... i ręce mi opadły. Straciłam wiarę w ludzi i Urzędy. Teraz myślę, że wszystko zależy od ludzi, na kogo się trafi i od szczęścia. Nam zabrakło. Źle trafiliśmy. I na marne poszło pisanie wniosków, zbieranie zaświadczeń, wycena...straciłam czas...i jeszcze nas wzywali na uzupełnienie wniosku.
W tym roku tylko Piotr złożył wniosek na komputer i czekamy. Ja nie miałam już siły złożyć wniosku na komputer dla Ani...

BeataR - 2014-11-13, 08:51

aniak napisał/a:
Ale na Zakątku są dzieciaki, którym przyznano dofinansowanie, a jeszcze im do 10 brakuje.
Trzeba być dobrej myśli.


to mnie pocieszyłaś i czekam na ,,poradnik'' ;-)

Marzenia - 2014-11-13, 12:12

cd.
Wspomnę też, że wizytę u okulisty musieliśmy ze względu na ograniczony czas odbyć prywatnie koszt wizyty 100 zł - kasa wyrzucona

Do obu wniosków dołączyłam też Orzeczenia o kształceniu specjalnym Ani ze względu na słuch oraz Piotra orzeczenie o nauczaniu specjalnym ze względu na wzrok. Koszt ksero, tuszu!

Papierów stos! Zaświadczeń dużo! Chodzenia za tym jeszcze więcej! Wezwania do PCPR o uzupełnienie wniosku (nadzieja, że będzie ok.) i potem trach -negatywna odpowiedź!!! Mieszkamy na wsi więc strata pieniędzy na paliwo! Ale najbardziej żałuję swojego czasu i zaangażowania w te wnioski i wiary, że mogę pomoc dzieciom i że dla Rządu i naszego Państwa jesteśmy też ważni! Nic bardziej mylnego!

Napisałam w pierwszej kolejności odwołanie do PCPR, potem do PFRON,…i nic to nie dało!

Katastrofa z tą pomocą naszego Państwa dla osób i rodzin niepełnosprawnych, wszystko jest na papierze a nie w życiu :( Z roku na rok jest coraz gorzej zamiast lepiej. Oni i tak zawsze znajda jakieś wytłumaczenie a my musimy dalej żyć…i zmagać się z naszymi problemami
...i jak tu żyć bez tej bardzo potrzebnej P O M O C Y i W S P A R C I A???Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group